(ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 22 มิ.ย. 60)

รายชื่อคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
2.พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
3.หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
4.นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
5.นางเมธินี เทพมณี (เลขาธิการ ก.พ.)
6.นายกมล รอดคล้าย (เลขาธิการสภาการศึกษา)
7.นายการุณ สกุลประดิษฐ์ (เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
8.นายสุภัทร จำปาทอง(เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
9. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ (เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
10.นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ (เลขาธิการคุรุสภา)
11.นายอาวุธ วรรณวงศ์ (ผู้ทรุงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล)
12.นางเบญจวรรณ สร่างนิทร (ผู้ทรุงคุณวุฒิด้านการศึกษา)
13.นายกิตติรัตน์  มังคละคีรี (ผู้ทรุงคุณวุฒิด้านกฎหมาย)
14.นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ (เลขาธิการ ก.ค.ศ.)        

หมวด: about

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir