แผนงาน/โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงาน ก.ค.ศ.


1) งบบุคลากร 118,208,400 บาท
2) งบดำเนินงาน 183,281,600 บาท
3) งบลงทุน 4,261,700 บาท
รวมทั้งสิ้น 305,751,700 บาท

ก. ค่าใช้จ่ายประจำ 221,075,000 บาท
งบบุคลากร 118,208,400 บาท
งบดำเนินงาน 102,866,600 บาท


ข. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางาน 84,676,700 บาท
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) 80,415,000 บาท
งบลงทุน 4,261,700 บาท

หมวด: about

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir