:: วิสัยทัศน์ :: 

สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

 

:: พันธกิจ :: 

1. พัฒนาระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลกร  

 

:: ยุทธศาสตร์ :: 

1. วิจัยและพัฒนาเป็นฐานการบริหารงานบุคคล (Research Based)            

2. เสริมสร้างมาตรฐานและความเข้มแข็งของระบบบริหารงานบุคคลและพิทักษ์ระบบคุณธรรม            

3. เสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            

4. เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรการบริหารงานบุคคล 

 

:: เป้าประสงค์ :: 

ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม มาตรฐานจูงใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

:: ค่านิยม :: 

ซื่อสัตย์  สุจริต  ยึดความถูกต้อง  เสียสละ  สร้างสรรค์  จิตมุ่งบริการ  ทำงานเป็นทีม 

 

:: วัฒนธรรม :: 

รวดเร็ว  มาตรฐาน  บริการอย่างเป็นธรรม

หมวด: about

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir