ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ


โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จำแนกตามยุทธศาสตร์)


ยุทธศาสตร์ที่1 : การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ก.ค.ศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การจัดและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ
โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างประสิทธิภาพ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. โครงการพัฒนาค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา


ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
2. โครงการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย วินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การใช้งานวิจัยนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

หมวด: Uncategorised

banner มตlogbook

K Kob Final

K Watcharee Final

K Add Final

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir