Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๑๓/๒๕๕๖ การประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๑๓/๒๕๕๖ Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๑๓/๒๕๕๖ การประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๑๓/๒๕๕๖ Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖
Read more...


ข่าว ระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

การจัดการความรู้ ระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1

ศธ.ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การได้มาของวิทยฐานะ

1

 

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมปฏิวัติระบบวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ โดยน้อมนำพระราชกระแสฯ ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การได้มาของวิทยฐานะ ซึ่งจะไม่เน้นจัดทำเอกสารผลงานวิชาการจำนวนมาก แต่เน้นระบบตอบแทนให้ครูที่มุ่งการสอนหนังสือ มีการประเมินทั้งคุณภาพและปริมาณการสอน โดยทดลองใช้และรับฟังความเห็น ก่อนประกาศใช้ภายใน 3 เดือนนี้ (หรือภายในเดือนพฤษภาคม 2560)

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.moe.go.th/websm/2017/feb/046.html

2

3

 

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

บัลลังก์ โรหิตเสถียร  ข่าว

วุฒิชัย  จันทร์ต๊ะ  ภาพ

122-image

 

Capture3

Banner 281161question

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir