Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเพื่อมุ่งเน้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเพื่อมุ่งเน้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว13/2556 การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว13/2556   Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือ เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว13/2556 การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว13/2556
Read more...


ข่าว ระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

การจัดการความรู้ ระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(สายงานการสอน)

 

1

 

 

          ดร.อุษณีย์  ธโนศวรรย์  รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ ๒๒ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ผู้แทนสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จำนวน ๕๒ คน

          การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อปรับปรุง (ร่าง) มาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ (ร่าง) หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ภาระงานสอนขั้นต่ำ e-Portfolio ตัวชี้วัดการประเมิน และบทเฉพาะกาล ให้มีความสมบูรณ์และกระทบสิทธิของข้าราชการครูน้อยที่สุด โดยในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ได้เข้าตรวจเยี่ยมและร่วมประชุม ด้วย 

 

2-20170525

 

3-20170525

 

 

4-20170525

 

5-20170525

 

6-20170525

 

7-20170525

 

8-20170525

 

9-20170525

 

10-20170525

 

11-20170525

 

12-20170525

 

13-20170525

 

14-20170525

 

15-20170525

 

16-20170525

 

17-20170525

 

18-20170525

 

19-20170525

 

20-20170525

 

21-20170525

 

22-20170525

 

23-20170525

 

24-20170525

 

25-20170525

 

26-20170525

 

27-20170525

 

28-20170525

 

29-20170525

 

เอมพร  น้อยจินดา  ภาพ/ข่าว

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir