Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเพื่อมุ่งเน้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเพื่อมุ่งเน้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว13/2556 การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว13/2556   Read more...


ข่าว ระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

การจัดการความรู้ ระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ

(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับใหม่ (สายงานการสอน)

 

1

 

 

          นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับใหม่ (สายงานการสอน) ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้มาปรับปรุง (ร่าง) หลักเกณฑ์ ดังกล่าว ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนการประกาศใช้ โดยมี รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ.  ดร.อุษณีย์  ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. และ นายยศพล  เวณุโกเศศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ. เข้าร่วมชี้แจงด้วย

          ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนภาคประชาชนใน กศจ.  ผู้แทนข้าราชการครูในสังกัดต่างๆ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนกว่า ๑๕๐ คน

 

2-20170527

 

3-20170527

 

4-20170527

 

 

5-20170527

 

6-20170527

 

7-20170527

 

8-20170527

 

9-20170527

 

10-20170527

 

11-20170527

 

12-20170527

 

13-20170527

 

14-20170527

 

15-20170527

 

16-20170527

 

17-20170527

 

18-20170527

 

19-20170527

 

20-20170527

 

21-20170527

 

22-20170527

 

23-20170527

 

24-20170527

 

25-20170527

 

26-20170527

 

27-20170527

 

28-20170527

 

29-20170527

 

30-20170527

 

31-20170527

 

32-20170527

 

33-20170527

 

34-20170527

 

35-20170527

 

36-20170527

 

37-20170527

 

38-20170527

 

39-20170527

 

40-20170527

 

เอมพร  น้อยจินดา  ภาพ/ข่าว

 

 

 

 

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir