Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเพื่อมุ่งเน้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเพื่อมุ่งเน้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว13/2556 การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว13/2556   Read more...


ข่าว ระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

การจัดการความรู้ ระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1

การประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจพิจารณาคุณสมบัติ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๑๓/๒๕๕๖

จัดทำคู่มือการประเมินวิทยฐานะ และมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

สายงานนิเทศการศึกษา

 

1

 

          นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๑๓/๒๕๕๖ จัดทำคู่มือการประเมินวิทยฐานะ และมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา ในวันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทน สพฐ.  ผู้แทน สอศ.  ผู้แทน กศน. และผู้แทน สคบศ. ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น ๙๐ คน เข้าร่วมประชุม

          การจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ และวินิจฉัยคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การพิจารณาตรวจสอบรางวัล และการพิจารณาคำร้องคัดค้าน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๑๓/๒๕๕๖ ให้แก่อนุกรรมการ และจัดทำคู่มือการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ จัดทำมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา

 

2-20170818

 

3-20170818

 

4-20170818

 

5-20170818

 

6-20170818

 

7-20170818

 

8-20170818

 

9-20170818

 

10-20170818

 

11-20170818

 

12-20170818

 

13-20170818

 

14-20170818

 

15-20170818

 

16-20170818

 

17-20170818

 

18-20170818

 

19-20170818

 

20-20170818

 

21-20170818

 

22-20170818

 

23-20170818

 

24-20170818

 

25-20170818

 

26-20170818

 

27-20170818

 

28-20170818

 

เอมพร  น้อยจินดา ภาพ/ข่าว  

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir