Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา   Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานบริหารสถานศึกษา
 
Read more...


ข่าว ระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 2

  • 1
  • 2
  • 3

การจัดการความรู้ ระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 2

สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการดำเนินการให้มีหรือเลื่อนเป็น วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว ๑๓/๒๕๕๖)

1.IMG 9735-1


       นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการดำเนินการให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว ๑๓/๒๕๕๖) ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการภารกิจ ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ผู้แทนสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน ผู้แทนสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวนกว่า ๔๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) คู่มือสำหรับการดำเนินการประเมินให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษทุกตำแหน่ง (ว ๑๓/๒๕๕๖)

2.IMG 9770-2

3.IMG 9845-3

4.IMG 9852-4

5.IMG 9844-5

6.IMG 0028-6

7.IMG 9982-7

8.IMG 9726-8

9.IMG 0035-9

10.IMG 9866-10

11.IMG 0072-11

12.IMG 9795-12

13.IMG 9820-13

14.IMG 9722-14

15.IMG 9832-15

16.IMG 0096-16

17.IMG 9656-17

18.IMG 9684-18

 

 

 

จุฑามาศ ธนนราพงศ์ ภาพ/ข่าว

 

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir