Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา   Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานบริหารสถานศึกษา
 
Read more...


ข่าว ระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 2

  • 1
  • 2
  • 3

การจัดการความรู้ ระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดระบบเอกสารประกอบตัวชี้วัดการประเมินวิทยฐานะ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1

             นางอัจฉรา  สระวาสี  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดระบบเอกสารประกอบตัวชี้วัดการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดระบบเอกสารประกอบตัวชี้วัดการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ว ๒๑/๒๕๖๐ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อกำหนดตัวชี้วัด ให้สามารถตรวจสอบและประเมินได้ง่าย ซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานที่ข้าราชการครูต้องจัดทำ โดยมีผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แทนสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ.เข้าร่วมการประชุม รวม ๖๐ คน

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

     

ธราวุฒิ  วิชัยดิษฐ ภาพ/ข่าว

 

 

นางอัจฉรา  สระวาสี  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดระบบเอกสารประกอบตัวชี้วัดการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดระบบเอกสารประกอบตัวชี้วัดการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ว ๒๑/๒๕๖๐ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อกำหนดตัวชี้วัด ให้สามารถตรวจสอบและประเมินได้ง่าย ซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานที่ข้าราชการครูต้องจัดทำ โดยมีผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แทนสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ.เข้าร่วมการประชุม รวม ๖๐ คน

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir