Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูว่าด้วยการเงิน การพัสดุ การบัญชี และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. .... การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูว่าด้วยการเงิน การพัสดุ การบัญชี
และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ....
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการดำเนินงานตามกระบวนการหลักและจัดทำฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการดำเนินงานตามกระบวนการหลักและจัดทำฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Read more...
การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคกลาง การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคกลาง Read more...


ข่าว สำนักงานเลขาธิการ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

การจัดการความรู้ สำนักงานเลขาธิการ

การประชุมนานาชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(The International Meeting on Personnel Administration of

Teachers and Educational Personnel)

 

1

 

 

          นางวัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 13 - 15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร (The International Meeting on Personnel Administration of Teachers and Educational Personnel) โดยมี นางอัจฉรา  สระวาสี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และคณะผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้การต้อนรับ

          ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน  ผู้แทนจากประเทศเกาหลีใต้  ผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ  คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  นักวิชาการด้านการศึกษาและด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในประเทศไทย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 80 คน

          การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการพัฒนาวิชาชีพครู (Professional Development of Teachers) ความก้าวหน้าของครู (Teacher Promotion) และการธำรงรักษาครูในระบบ (Teacher Retention) ตลอดจนหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสร้างความร่วมมือด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนและภูมิภาคอื่น

 

2-20170915

 

3-20170915

 

 

4-20170915

 

5-20170915

 

6-20170915

 

7-20170915

 

8-20170915

 

9-20170915

 

10-20170915

 

11-20170915

 

12-20170915

 

13-20170915

 

14-20170915

 

15-20170915

 

16-20170915

 

17-20170915

 

18-20170915

 

19-20170915

 

20-20170915

 

21-20170915

 

22-20170915

 

23-20170915

 

24-20170915

 

25-20170915

 

26-20170915

 

27-20170915

 

28-20170915

 

29-20170915

 

30-20170915

 

31-20170915

 

32-20170915

 

33-20170915

 

34-20170915

 

35-20170915

 

36-20170915

 

37-20170915

 

38-20170915

 

39-20170915

 

40-20170915

 

41-20170915

 

42-20170915

 

43-20170915

 

44-20170915

 

45-20170915

 

47-20170915

 

48-20170915

 

49-20170915

 

50-20170915

 

51-20170915

 

52-20170915

 

53-20170915

 

56-20170915

 

57-20170915

 

58-20170915

 

59-20170915

 

60-20170915

 

 

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ ภาพ/ข่าว

 

 

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir