Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูว่าด้วยการเงิน การพัสดุ การบัญชี และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. .... การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูว่าด้วยการเงิน การพัสดุ การบัญชี
และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ....
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการดำเนินงานตามกระบวนการหลักและจัดทำฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการดำเนินงานตามกระบวนการหลักและจัดทำฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Read more...
การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคกลาง การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคกลาง Read more...


ข่าว สำนักงานเลขาธิการ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

การจัดการความรู้ สำนักงานเลขาธิการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสำนักงาน ก.ค.ศ.

 

1

 

นายยศพล  เวณุโกเศศ  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ในระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2560 ณ วังยาวริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายตัวชี้วัด และจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และกรอบทิศทางการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อประกอบการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน

 

2-20170923

 

3-20170923

 

 

4-20170923

 

5-20170923

 

6-20170923

 

7-20170923

 

8-20170923

 

9-20170923

 

10-20170923

 

11-20170923

 

12-20170923

 

13-20170923

 

14-20170923

 

15-20170923

 

16-20170923

 

17-20170923

 

18-20170923

 

19-20170923

 

20-20170923

 

21-20170923

 

22-20170923

 

23-20170923

 

24-20170923

 

25-20170923

 

26-20170923

 

27-20170923

 

28-20170923

 

29-20170923

 

30-20170923

 

31-20170923

 

32-20170923

 

33-20170923

 

34-20170923

 

35-20170923

 

36-20170923

 

37-20170923

 

38-20170923

 

 

เอมพร  น้อยจินดา ภาพ/ข่าว

 

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir