Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำบรรณนิทัศน์ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำบรรณนิทัศน์ Read more...
การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษ การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษ
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูว่าด้วยการเงิน การพัสดุ การบัญชี และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. .... การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูว่าด้วยการเงิน การพัสดุ การบัญชี
และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ....
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ Read more...


ข่าว สำนักงานเลขาธิการ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

การจัดการความรู้ สำนักงานเลขาธิการ

งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๖ ปี

 

1

 

 

                    นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ร่วมถวายภัตตาหารเช้าและตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๒๗ รูป พร้อมสักการะพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการและศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๖ ปี วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการและหอประชุมคุรุสภา โดยมี นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

 

 

3-20180413

  

4-20180413

 

5-20180413

 

6-20180413

 

7-20180413

 

8-20180413

 

9-20180413

 

10-20180413

 

11-20180413

 

12-20180413

 

13-20180413

 

14-20180413

 

15-20180413

 

16-20180413

 

17-20180413

 

18-20180413

 

19-20180413

 

20-20180413

 

 

               จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในพิธีมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตร แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๘๙ ราย โดยในส่วนของสำนักงาน ก.ค.ศ. นั้น มีจำนวน ๓ ราย ได้แก่

                   ๑. รศ.ดร.กล้า ทองขาว

                   ๒. นางสุทธศรี วงษ์สมาน รับมอบแทนโดย ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์

                   ๓. นายอาวุธ วรรณวงศ์

 

21-20180413

 

22-20180413

 

23-20180413

 

24-20180413

 

25-20180413

 

26-20180413

 

27-20180413

 

28-20180413

 

29-20180413

 

30-20180413

 

31-20180413

 

32-20180413

 

33-20180413

 

34-20180413

 

35-20180413

 

36-20180413

 

37-20180413

 

38-20180413

 

39-20180413

 

40-20180413

 

41-20180413

 

42-20180413

 

43-20180413

 

เอมพร น้อยจินดา ภาพ/ข่าว

 

 

 

 

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir