Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูว่าด้วยการเงิน การพัสดุ การบัญชี และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. .... การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูว่าด้วยการเงิน การพัสดุ การบัญชี
และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ....
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการดำเนินงานตามกระบวนการหลักและจัดทำฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการดำเนินงานตามกระบวนการหลักและจัดทำฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Read more...
การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคกลาง การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคกลาง Read more...


ข่าว สำนักงานเลขาธิการ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

การจัดการความรู้ สำนักงานเลขาธิการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

1

           นายชาย มะลิลา รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 23 – 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปรับตัวชี้วัดใน (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ตำแหน่งผู้สอน ให้สอดคล้องกับการประเมินวิทยฐานะ และทบทวน (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

2-20180425

 

3-20180425

 

4-20180425

 

5-20180425

 

6-20180425

 

7-20180425

 

8-20180425

 

9-20180425

 

10-20180425

 

11-20180425

 

12-20180425

 

13-20180425

 

14-20180425

 

15-20180425

 

16-20180425

 

17-20180425

 

18-20180425

 

19-20180425

 

20-20180425

 

21-20180425

 

เอมพร น้อยจินดา ภาพ/ข่าว

 

 

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir