Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูว่าด้วยการเงิน การพัสดุ การบัญชี และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. .... การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูว่าด้วยการเงิน การพัสดุ การบัญชี
และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ....
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการดำเนินงานตามกระบวนการหลักและจัดทำฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการดำเนินงานตามกระบวนการหลักและจัดทำฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Read more...
การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคกลาง การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคกลาง Read more...


ข่าว สำนักงานเลขาธิการ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

การจัดการความรู้ สำนักงานเลขาธิการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

1

นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู สำนักงาน ก.ค.ศ.   วันที่ 19 - 20 มกราคม 2561 เพื่อพัฒนางานบุคคลของกองทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานบริหารเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561 (ตัวชี้วัดที่ 4.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล) โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากนางจีรนันท์  เพ่งพินิจ ผู้เชี่ยวเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย บรรยายและให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. เจ้าหน้าที่ของภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา รวมทั้งสิน 26 คน

2

 

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

19 

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว  นปภา  โพธิ์พ่วง

 

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir