Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูว่าด้วยการเงิน การพัสดุ การบัญชี และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. .... การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูว่าด้วยการเงิน การพัสดุ การบัญชี
และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ....
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการดำเนินงานตามกระบวนการหลักและจัดทำฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการดำเนินงานตามกระบวนการหลักและจัดทำฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Read more...
การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคกลาง การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคกลาง Read more...


ข่าว สำนักงานเลขาธิการ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

การจัดการความรู้ สำนักงานเลขาธิการ

การประชุมสัมมนาฝ่ายเลขานุการ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ

 

1

 

 

                    นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมสัมมนาฝ่ายเลขานุการ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ในวันที่ 20 – 21 เมษายน 2561 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการดำเนินการประชุม และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. บรรยาย เรื่อง เทคนิคการจัดประชุม ให้แก่ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ และการประชุมอื่น ๆ โดยในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม อภิปรายและวิเคราะห์ภาระงาน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนนำเสนอข้อเสนอแนะในการจัดประชุมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานในการจัดประชุมของบุคลากรในสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

2-20180423

 

3-20180423

  

4-20180423

 

5-20180423

 

6-20180423

 

7-20180423

 

8-20180423

 

9-20180423

 

10-20180423

 

11-20180423

 

12-20180423

 

13-20180423

 

14-20180423

 

15-20180423

 

16-20180423

 

17-20180423

 

18-20180423

 

19-20180423

 

20-20180423

 

21-20180423

 

22-20180423

 

23-20180423

 

24-20180423

 

25-20180423

 

26-20180423

 

27-20180423

 

28-20180423

 

29-20180423

 

30-20180423

 

31-20180423

 

32-20180423

 

ธราวุฒิ วิชัยดิษฐ์ ภาพ

เอมพร น้อยจินดา ข่าว

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir