Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูว่าด้วยการเงิน การพัสดุ การบัญชี และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. .... การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูว่าด้วยการเงิน การพัสดุ การบัญชี
และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ....
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการดำเนินงานตามกระบวนการหลักและจัดทำฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการดำเนินงานตามกระบวนการหลักและจัดทำฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Read more...
การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคกลาง การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคกลาง Read more...


ข่าว สำนักงานเลขาธิการ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

การจัดการความรู้ สำนักงานเลขาธิการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

1

 

          นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องจากการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยตรง เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน อันจะทำให้มีระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 44 คน

 

2-20180512

 

3-20180512

  

4-20180512

 

5-20180512

 

6-20180512

 

7-20180512

 

8-20180512

 

9-20180512

 

10-20180512

 

11-20180512

 

12-20180512

 

13-20180512

 

14-20180512

 

15-20180512

 

16-20180512

 

17-20180512

 

18-20180512

 

19-20180512

 

20-20180512

 

21-20180512

 

22-20180512

 

23-20180512

 

24-20180512

 

25-20180512

 

26-20180512

 

27-20180512

 

28-20180512

 

29-20180512

 

30-20180512

 

31-20180512

 

32-20180512

 

33-20180512

 

34-20180512

 

35-20180512

 

เอมพร น้อยจินดา ภาพ/ข่าว

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir