Alternative flash content

Requirements

image image image image
ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ........ ในจังหวัดสงขลา ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ........ ในจังหวัดสงขลา Read more...
ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ.ระเบียบขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.......... ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.......... Read more...
การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....   Read more...
การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. .... ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. .... ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล Read more...


ข่าว กฎหมาย อุทธรณ์และร้องทุกข์

  • 1
  • 2

การจัดการความรู้ กฎหมาย อุทธรณ์และร้องทุกข์

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

IMG 2298-16

      นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร โดยมีที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้อำนวยการภารกิจต่างๆ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้แทนส่วนราชการ จำนวนกว่า ๔๐ คน

      การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อปรับปรุงและเสนอแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่ใช้อยู่ยังมีบางประการที่ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เช่น กลไกการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การกำหนดตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เป็นต้น

IMG 2173-5

IMG 2197-9

IMG 2229-13

IMG 2153-3

IMG 2225-12

IMG 2170-4

IMG 2224-11

IMG 2136-1

IMG 2241-14

IMG 2207-10

IMG 2263-15

IMG 2179-6

IMG 2181-7

IMG 2195-8

วุฒิชัย  จันทร์ต๊ะ ภาพ/ข่าว

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir