Alternative flash content

Requirements

image image image image
ประชุมสัมมนาแนวทางและรูปแบบการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมสัมมนาแนวทางและรูปแบบการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Read more...
ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม และตรวจสอบการบริหารงานบุคคลฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม และตรวจสอบการบริหารงานบุคคลฯ Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานการสอน การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานการสอน   Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานการสอน (มาตรา 57) การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานการสอน (มาตรา 57)   Read more...


ข่าว ตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

การจัดการความรู้ ตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล

a1

           สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 29-30 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมไมด้า 

งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี วัตถุประสงค์การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อให้มีแนวทางการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสามารถนำมากำหนดสิทธิการเข้าถึง ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้
ส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มั่นใจในข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย นายเนาวรัตน์ สวัสดี ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. นายสามารถ ข่าวดี ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ ผู้เชี่่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาบริหารงานบุคคล นางปราณี ศิวารมณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย นางสุพร คมขำ ผู้อำนวยการภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวนรวม 22 คน

a3

a3

a3

a3

a3

a3

 

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir