Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการจัดบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 21 – 25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเพรสซิเดนท์ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการจัดบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ระหว่างวันที่ 21 – 25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเพรสซิเดนท์ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร Read more...
การประชุมชิงปฏิบัติการตรวจสอบการจัดบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การประชุมชิงปฏิบัติการตรวจสอบการจัดบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบจัดบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบจัดบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด Read more...


ข่าว นโยบายและระบบตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3

การจัดการความรู้ นโยบายและระบบตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น

ตามมาตรา 38 ค. ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


1-20170530-154521

     นางสาวอุษณีย์  ธนโนศวรย์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวันที่ 27 – 29  พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร  การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและภาระงานของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษา ดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ.  ผู้แทนจากส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ.  รวมทั้งสิ้น 65 คน

2-20170530-154611

 

3-20170530-154611

 

4-20170530-154613

 

5-20170530-154614

 

6-20170530-154615

 

7-20170530-154616

 

8-20170530-154617

 

9-20170530-154618

 

10-20170530-154620

 

11-20170530-154621

12-20170530-154622

 

13-20170530-154623

 

14-20170530-154625

 

15-20170530-154627

 

16-20170530-154628

 

19-20170530-154632

 

20-20170530-154633

 

211

 

22-20170530-154636

 

23-20170530-154637

 

24-20170530-154638

 

25-20170530-154639

 

26-20170530-154641

 

27-20170530-154642

 

 

 

ภาพ/ข่าว นปภา โพธิ์พ่วง

 

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir