Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคกลาง การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคกลาง Read more...
สำนักงาน ก.ค.ศ. เสริมสร้างศักยภาพ กศจ. ภาคเหนือ สำนักงาน ก.ค.ศ. เสริมสร้างศักยภาพ กศจ. ภาคเหนือ   Read more...
การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต       Read more...
การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการช่วยเหลือเยียวยาบุคคลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการช่วยเหลือเยียวยาบุคคลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
Read more...


ข่าว นโยบายและระบบบริหารงานบุคคล

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

การจัดการความรู้ นโยบายและระบบบริหารงานบุคคล

การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคกลาง

1

 

       มล. ปนัดดา  ดิศกุล  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคกลาง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ว่า ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 ให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งให้โอนอำนาจหน้าที่ของ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาไปเป็นอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ของจังหวัดนั้น ๆอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในส่วนที่รับโอนมาจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา คือ การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งต้องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2560
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายกรณี รวมทั้ง

ผลจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษาธิการจังหวัด
ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการใน กศจ. สำนักงาน ก.ค.ศ. ในฐานะเจ้าหน้าที่ดำเนินการในงานของ ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีความจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ รวมทั้งอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ของ กศจ. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
โดยกำหนดจัดประชุมเป็น 4 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค ซึ่งได้จัดมาแล้ว 1 ครั้ง ในภาคเหนือ  และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2
ซึ่งเป็นการประชุมสัมมนาฯ กศจ. ในกลุ่มภาคกลาง

    มล. ปนัดดา กล่าวว่า นโยบายที่ให้กับคณะ กศจ. ในวันนี้ คือ ขอให้ศึกษาธิการจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทำงานร่วมกันอย่างสมัครสมาน เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของประเทศให้ดียิ่งขึ้น และขอให้ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ถ้าปฏิบัติได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดี จะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบของคุณธรรม จริยธรรม ในขณะเดียวกันก็อยากได้รับ
เสียงสะท้อนจากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
การปฏิบัติงานในภูมิภาค อีกประการหนึ่งคือการหาตัวอย่างของ กศจ.ที่ปฏิบัติงานได้ดี เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับ กศจ.อื่น ๆ ได้เรียนรู้ ซึ่งตนได้มอบให้สำนักงาน ก.ค.ศ. สรุปประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการประชุม เพื่อนำเสนอในการประชุมองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

2

3

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ ภาพ/ข่าว

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir