Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคกลาง การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคกลาง Read more...
สำนักงาน ก.ค.ศ. เสริมสร้างศักยภาพ กศจ. ภาคเหนือ สำนักงาน ก.ค.ศ. เสริมสร้างศักยภาพ กศจ. ภาคเหนือ   Read more...
การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต       Read more...
การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการช่วยเหลือเยียวยาบุคคลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการช่วยเหลือเยียวยาบุคคลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
Read more...


ข่าว นโยบายและระบบบริหารงานบุคคล

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

การจัดการความรู้ นโยบายและระบบบริหารงานบุคคล

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดทำ (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 

1

 

         นายกมล  ศิริบรรณ ประธาน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในวันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่เปิดสอนคนพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า ๕๐ คน

 

2-20170824

 

3-20170824

 

 

4-20170824

 

5-20170824

 

6-20170824

 

7-20170824

 

8-20170824

 

9-20170824

 

10-20170824

 

11-20170824

 

12-20170824

 

13-20170824

 

14-20170824

 

15-20170824

 

16-20170824

 

17-20170824

 

18-20170824

 

19-20170824

 

20-20170824

 

21-20170824

 

22-20170824

 

23-20170824

 

24-20170824

 

25-20170824

 

26-20170824

 

 

เอมพร  น้อยจินดา  ภาพ/ข่าว

 

 

 

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir