Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคกลาง การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคกลาง Read more...
สำนักงาน ก.ค.ศ. เสริมสร้างศักยภาพ กศจ. ภาคเหนือ สำนักงาน ก.ค.ศ. เสริมสร้างศักยภาพ กศจ. ภาคเหนือ   Read more...
การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต       Read more...
การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการช่วยเหลือเยียวยาบุคคลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการช่วยเหลือเยียวยาบุคคลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
Read more...


ข่าว นโยบายและระบบบริหารงานบุคคล

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

การจัดการความรู้ นโยบายและระบบบริหารงานบุคคล

การประชุมสัมมนาฝ่ายเลขานุการ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ

 

1

 

 

                    นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมสัมมนาฝ่ายเลขานุการ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ในวันที่ 20 – 21 เมษายน 2561 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการดำเนินการประชุม และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. บรรยาย เรื่อง เทคนิคการจัดประชุม ให้แก่ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ ก.ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ และการประชุมอื่น ๆ โดยในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม อภิปรายและวิเคราะห์ภาระงาน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนนำเสนอข้อเสนอแนะในการจัดประชุมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานในการจัดประชุมของบุคลากรในสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

2-20180423

 

3-20180423

  

4-20180423

 

5-20180423

 

6-20180423

 

7-20180423

 

8-20180423

 

9-20180423

 

10-20180423

 

11-20180423

 

12-20180423

 

13-20180423

 

14-20180423

 

15-20180423

 

16-20180423

 

17-20180423

 

18-20180423

 

19-20180423

 

20-20180423

 

21-20180423

 

22-20180423

 

23-20180423

 

24-20180423

 

25-20180423

 

26-20180423

 

27-20180423

 

28-20180423

 

29-20180423

 

30-20180423

 

31-20180423

 

32-20180423

 

ธราวุฒิ วิชัยดิษฐ์ ภาพ

เอมพร น้อยจินดา ข่าว

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir