Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ Read more...
การประชุมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เขตภาคใต้ การประชุมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เขตภาคใต้    Read more...
การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Read more...
การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษ การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษ
Read more...


ข่าว นโยบายและระบบบริหารงานบุคคล

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

การจัดการความรู้ นโยบายและระบบบริหารงานบุคคล

สำนักงาน ก.ค.ศ. เสริมสร้างศักยภาพ กศจ. ภาคเหนือ

1

 

                     นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดให้มีการจัดประชุมสัมมนาฯ จำนวน 4 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค โดยครั้งที่ 1 กำหนดจัดที่ภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่   เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่างคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดด้วยกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทั้งองค์คณะและผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ในภาคเหนือ จำนวน 16 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 272 คน

ในการประชุมครั้งนี้ วิทยากรจากสำนักงาน ก.ค.ศ. จะนำกรณีตัวอย่างในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่น่าสนใจ มาบอกกล่าวให้ได้ทราบถึงแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดด้วย นอกจากนี้ จะขอรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมประกอบการแก้ไข พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... ก่อนที่จะเสนอร่าง พระราชบัญญัติฯ ไปยังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป นับเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการอีกภารกิจหนึ่ง

2

 

3

 

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11.1

 

12

 

13.1

 

14.1

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

32

 

33

 

34

 

35

 

36

 

37

 

38

 

39

 

40

 

41

 

 

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ ภาพ/ข่าว

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir