Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการดำเนินงานตามกระบวนการหลักและจัดทำฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการดำเนินงานตามกระบวนการหลักและจัดทำฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการในการสร้างหรือพัฒนวัตกรรมของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ การประชุมเชิงปฏิบัติการในการสร้างหรือพัฒนวัตกรรมของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ Read more...
การประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา การประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา       Read more...
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   Read more...


ข่าว บริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ

ROKSTORIES ERROR: File not found: images/เอมพร_ปชส/ภป_28-29_ก.ย._60_คำรบรอง_รอบ_12_เดอน/1.JPGROKSTORIES ERROR: File not found: images/เอมพร_ปชส/ภป_29-31_ส.ค._60_คมอปฏบตงาน/1.JPG
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

การจัดการความรู้ บริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ.

 

1

 

 

          นางสาวสุรางค์  เจริญจิตร  ผู้อำนวยการภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ สำนักงาน ก.ค.ศ. ประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ในวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2560 ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร เพื่อปลูกฝังศีลธรรมอันดีงามให้แก่บุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักคำสอนมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำรงชีวิตในสังคม และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

          กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก แม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต พุทธสาวิกาในพุทธศาสนา ผู้อำนวยการเสถียรธรรมสถาน และคณะวิทยากร บรรยายให้ความรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและสนทนาธรรม พร้อมนำบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน 30 คน ร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ บริหารกายและจิตจากการสวดมนต์ ปรับสมดุลกายและจิต ตลอดจนฝึกปฏิบัติภาวนาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง สร้างสุขด้วยสติในองค์กร ด้วย.

 

2-20170317

 

3-20170317

 

4-20170317

 

8-20170317

 

9-20170317

 

10-20170317

 

11-20170317

 

14-20170317

 

16-20170317

 

17-20170317

 

19-20170317

 

20-20170317

 

21-20170317

 

22-20170317

 

23-20170317

 

24-20170317

 

26-20170317

 

29-20170317

 

30-20170317

 

31-20170317

 

34-20170317

 

35-20170317

 

41-20170317

 

44-20170317

 

45-20170317

 

47-20170317

 

55-20170317

 

57-20170317

 

58-20170317

 

59-20170317

 

เอมพร  น้อยจินดา  ภาพ/ข่าว  

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir