Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการดำเนินงานตามกระบวนการหลักและจัดทำฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการดำเนินงานตามกระบวนการหลักและจัดทำฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการในการสร้างหรือพัฒนวัตกรรมของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ การประชุมเชิงปฏิบัติการในการสร้างหรือพัฒนวัตกรรมของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ Read more...
การประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา การประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา       Read more...
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   Read more...


ข่าว บริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ

ROKSTORIES ERROR: File not found: images/เอมพร_ปชส/ภป_28-29_ก.ย._60_คำรบรอง_รอบ_12_เดอน/1.JPGROKSTORIES ERROR: File not found: images/เอมพร_ปชส/ภป_29-31_ส.ค._60_คมอปฏบตงาน/1.JPG
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

การจัดการความรู้ บริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงกระบวนการหลักของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ 2560  ในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมจรูญ  มิลินทร์ สำนักงาน ก.ค.ศ.

1-20170504-172748

 

         นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์  เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุม  เชิงปฏิบัติการปรับปรุงกระบวนการหลักของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำ ปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมจรูญ  มิลินทร์ สำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของกระบวนการหลักที่มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนักของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งต้องร่วมมือกันพิจารณาทบทวนแก้ไข เพื่อให้ครอบคลุม ครบถ้วน ตามข้อสังเกตของผู้ประเมินก่อนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมีนายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และร่วมกันพิจารณาข้อสังเกตุต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด

2-20170504-172826

 

 

3-20170504-172826

 

4-20170504-172827

 

5-20170504-172827

 

6-20170504-172828

 

7-20170504-172829

 

8-20170504-172830

 

9-20170504-172831

 

10-20170504-172832

 

11-20170504-172833

 

12-20170504-172834

 

13-20170504-172835

 

 

 

ภาพ/ข่าว นปภา  โพธิ์พ่วง

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir