Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการดำเนินงานตามกระบวนการหลักและจัดทำฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการดำเนินงานตามกระบวนการหลักและจัดทำฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการในการสร้างหรือพัฒนวัตกรรมของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ การประชุมเชิงปฏิบัติการในการสร้างหรือพัฒนวัตกรรมของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ Read more...
การประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา การประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา       Read more...
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   Read more...


ข่าว บริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ

ROKSTORIES ERROR: File not found: images/เอมพร_ปชส/ภป_28-29_ก.ย._60_คำรบรอง_รอบ_12_เดอน/1.JPGROKSTORIES ERROR: File not found: images/เอมพร_ปชส/ภป_29-31_ส.ค._60_คมอปฏบตงาน/1.JPG
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

การจัดการความรู้ บริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ

การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการปฏิบัติราชการและจัดทำรายงาน

ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก สำนักงาน ก.ค.ศ.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๙ เดือน

 

1

 

                    นายทศพร  ลี้สิ้นภัย  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการปฏิบัติราชการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก สำนักงาน ก.ค.ศ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๙ เดือน ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (ห้องประชุม ๑ ชั้น ๗) สำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเชิญผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของสำนักงาน ก.ค.ศ. รวมจำนวน ๖๔ คน ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นไปตามรูปแบบที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนด

 

2-20170701 

 

3-20170701

  

4-20170701

 

5-20170701

 

6-20170701

 

7-20170701

 

8-20170701

 

9-20170701

 

10-20170701

 

11-20170701

 

12-20170701

 

13-20170701

 

14-20170701

 

15-20170701

 

16-20170701

 

17-20170701

 

เอมพร  น้อยจินดา  ภาพ/ข่าว

 

 

 

 

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir