Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการดำเนินงานตามกระบวนการหลักและจัดทำฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการดำเนินงานตามกระบวนการหลักและจัดทำฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการในการสร้างหรือพัฒนวัตกรรมของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ การประชุมเชิงปฏิบัติการในการสร้างหรือพัฒนวัตกรรมของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ Read more...
การประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา การประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา       Read more...
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   Read more...


ข่าว บริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ

ROKSTORIES ERROR: File not found: images/เอมพร_ปชส/ภป_28-29_ก.ย._60_คำรบรอง_รอบ_12_เดอน/1.JPGROKSTORIES ERROR: File not found: images/เอมพร_ปชส/ภป_29-31_ส.ค._60_คมอปฏบตงาน/1.JPG
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

การจัดการความรู้ บริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1

 

       นายทศพร  ลี้สิ้นภัย  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 20-22 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการของสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ปี พ.ศ.2544 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและจัดทำแบบรายงานการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การดำเนินการของสำนักงาน ก.ค.ศ. จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน     การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง รวมทั้งด้านความเชื่อถือของรายงานการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. และเจ้าหน้าที่ ก.ค.ศ. รวมทั้งสิ้น 38 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณมณีโชค ตติยไตรรงค์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบติเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

 

ภาพ/ข่าว นปภา  โพธื์พ่วง

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir