Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาฯ การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาองค์การ Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ค.ศ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการปฏิบัติราชการ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการปฏิบัติราชการ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการดำเนินงานตามกระบวนการหลักและจัดทำฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการดำเนินงานตามกระบวนการหลักและจัดทำฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Read more...


ข่าว บริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ

ROKSTORIES ERROR: File not found: images/เอมพร_ปชส/ภป_28-29_ก.ย._60_คำรบรอง_รอบ_12_เดอน/1.JPG
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

การจัดการความรู้ บริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ

การประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ

การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

 

1

 

 

 

          นายชาย มะลิลา รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานเปิดการประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยและตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมประจวบ แสงอินทร์ ชั้น 10 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งดังกล่าว ให้แก่บุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีองค์ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางนภารัตน์ สัมพันธ์ภักดี ผู้อำนวยการภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

 

2-20180622

 

3-20180622

 

 

4-20180622

 

5-20180622

 

6-20180622

 

7-20180622

 

8-20180622

 

9-20180622

 

10-20180622

 

11-20180622

 

เอมพร น้อยจินดา ภาพ/ข่าว

 

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir