Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาฯ การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาองค์การ Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ค.ศ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการปฏิบัติราชการ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการปฏิบัติราชการ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการดำเนินงานตามกระบวนการหลักและจัดทำฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการดำเนินงานตามกระบวนการหลักและจัดทำฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Read more...


ข่าว บริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ

ROKSTORIES ERROR: File not found: images/เอมพร_ปชส/ภป_28-29_ก.ย._60_คำรบรอง_รอบ_12_เดอน/1.JPG
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

การจัดการความรู้ บริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการสร้างหรือพัฒนวัตกรรมของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

1

             นายชาย มะลิลา รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการในการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ อาคารรัชมังคลาภิเษก สำนักงาน ก.ค.ศ. ชั้น ๓ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหา ความต้องการ ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน และนำผลการวิเคราะห์มาสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมการให้บริการของสำนักงาน ก.ค.ศ. พร้อมทั้งกำหนดแนวทาง/กิจกรรม/ขั้นตอนในการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม ซึ่งจะทำให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถเข้าถึงการให้บริการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด Thailand ๔.๐ และเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด

12 2

 

  13

   2

 3

   5                  4

 6

7

 

 8

 9

 10

 11.1

 11

 14.1

 14 2

 15

 

 

 

ธราวุฒิ วิชัยดิษฐ์ ภาพ/ข่าว

 

 

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir