Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำบรรณนิทัศน์ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำบรรณนิทัศน์ Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการตามชุดโครงการความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่นด้านการวิจัย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแนวใหม่หรือจัดการศึกษาเฉพาะทาง               การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการตามชุดโครงการความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยี แห่งชาติญี่ปุ่นด้านการวิจัย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแนวใหม่หรือจัดการศึกษาเฉพาะทาง   Read more...
การประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ การประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐        นางปราณี  ศิวารมณ์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล เพื่อการวิจัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๕ การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชารการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย กิจกรรมหลัก จัดทำฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ และฐานข้อมูลคลังความรู้การวิจัยด้านการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดวงพร  เจียมอัมพร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นวิทยากรในการประชุม ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศการบริหารงานบุคคล ชั้น ๖ อาคารรัชมังคลาภิเษก สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ     Read more...
การประชุมพบปะแลกเปลี่ยนด้านบริหารงานบุคคลเพื่อความร่วมมือด้านการวิจัยและด้านอื่น ๆ การประชุมพบปะแลกเปลี่ยนด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อความร่วมมือด้านการวิจัยและด้านอื่น ๆ กับผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น   Read more...


ข่าว วิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล

ROKSTORIES ERROR: File not found: images/เอมพร_ปชส/ภจ_11-12_พ.ย._57_มาตรา_51_สามพราน/1.JPG

การจัดการความรู้ วิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล

 

312

 

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

  ด้วยประธานคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

ได้อนุมัติจัดสรรวงเงินกู้ยืมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดยอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ก. ข. และ ค. (1)

ครูผู้สอน  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ 

ที่จะได้รับพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ 

โดยจะต้องเป็นผู้มีหนี้สินที่ก่อไว้ก่อนวันยื่นคำขอกู้เป็นหนี้ที่มีอยู่จริง

บังคับได้ตามกฎหมาย ต้องเป็นหนี้กับ ธนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันการเงิน

และเป็นหนี้ในสถานะผู้ค้ำประกันที่มีคำพิพากษาให้ชำระหนี้

(เป็นหนี้อยู่ก่อนไม่น้อยกว่า 6 เดือน)

สำหรับหนี้ที่ไม่อนุมัติ คือ หนี้บัตรเครดิต หนี้บัตรสินเชื่อเงินสด หนี้ กยศ. หนี้เช่าซื้อ

สินเชื่อเกี่ยวกับรถ หนี้บริษัทประกันชีวิต หนี้บัตรสินเชื่อเงินสด

 

 

 

คุณสมบัติผู้กู้ยืม ดังนี้

          1) ครูสายผู้สอน  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์  

          2) รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 

          3) มีเงินได้คงเหลือสุทธิ หลังหักชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  

          4) ไม่เคยกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมาก่อน  

          5) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 

          6) ไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลาย หรือมีคำสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์

 

          ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการ/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ให้ประชาสัมพันธ์และประกาศให้ข้าราชการครูที่มีความประสงค์กู้ยืมและมีคุณสมบัติครบถ้วน

ดังนั้น หากข้าราชการครูท่านใดมีความประสงค์จะกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ ขอให้ติดต่อ

สอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ส่วนราชการ/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านสังกัด

 

 

สามารถดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่าง

 

 

ข้อควรรู้เพิ่มเติมก่อนกู้ยืม

หนี้ที่ได้รับอนุมัติ/ไม่อนุมัติ เอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติม

15

14  เอกสาร    
   
Untitled-1         qrcode  
 แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

 

 

 

     

 

การตดตอ

 


หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภท

312 

เอกสารดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่าง 

 

1  Downloads Library

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน         ข้าราชการครู ว่าด้วยการบริหารเงินทุนฯ พ.ศ. 2561

2  Downloads Library ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2562
3  Downloads Library คำขอกู้ยืม(ทป.1 ฉบับ พ.ศ. 2562)
4  Downloads Library

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานหักเงินชำระหนี้
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(สำหรับผู้กู้) และ
(สำหรับผู้ค้ำประกัน)

5  Downloads Library แบบคำรับรองของหน่วยงานต้นสังกัดในการหักเงินเดือน
เงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดเพื่อชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียน
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
6  Downloads Library บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม
พร้อมรายชื่อผู้ค้ำประกัน (ตามแบบ สป.-สท.)
7  Downloads Library รายงานผลตรวจสอบคำขอกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมมีคุณสมบัติไม่ครบ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2562 จำแนกตามตำแหน่ง 
8  Downloads Library แบบสอบถามความพอใจของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
ที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562
9  Downloads Library

ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ เรื่อง ตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา

10  Downloads Library ตัวอย่างคำสั่ง เรื่อง การมอบหมายข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา

 

 

โปรแกรมคำนวน

 

การตดตอ

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภท

สถานี ก.ค.ศ.

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

22.02.61

 

 

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภส

สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดสรรเงินทุนหมุนเวียน ปี พ.ศ. 2559 ให้ข้าราชการครูกู้ยืม

สวัสดีครับเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พบกันอีกเช่นเคยครับ สำหรับวันนี้ผมจะขอนำเสนอภารกิจสำคัญอีกด้านหนึ่งของสำนักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งนอกจากงานด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนวิทยฐานะ เงินเดือน ค่าตอบแทน วินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์แล้ว สำนักงาน ก.ค.ศ. ยังได้ดำเนินการในเรื่องของการจัดสวัสดิการให้แก่เพื่อนครู คือ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ.ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินที่จำเป็นเร่งด่วนของข้าราชการครู โดยการให้กู้ยืมรายละไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ซึ่งที่ผ่านมามีข้าราชการครูได้รับการช่วยเหลือบรรเทาภาระหนี้สินไปแล้วกว่า 54,000 ราย

และขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ซึ่งมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานคณะกรรมการ ได้อนุมัติจัดสรรเงินทุนหมุนเวียน  เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 478 ล้านบาท เพื่อให้  ข้าราชการครู (ผู้สอน) ได้กู้ยืมรายละไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ให้ผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือนรวม 96 งวด (8 ปี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2559 โดยข้าราชการครู (ผู้สอน) ที่จะได้รับพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนจะต้องเป็นผู้มีหนี้สินที่ก่อไว้ก่อนวันยื่นคำขอกู้  โดยเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงบังคับได้ตามกฎหมาย ต้องเป็นหนี้กับ ธนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสถาบันการเงินอื่น ยกเว้น หนี้บัตรเครดิต และหนี้บัตรสินเชื่อเงินสด และต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1) เป็นข้าราชการครูที่ทำหน้าที่ผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 2) รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 3) มีเงินเดือนและเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ หลังจากหักชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  4) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเป็นแบบอย่างที่ดี          5) ไม่เคยกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมาก่อน  6) ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 7) ไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลาย หรือมีคำสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการ / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ประชาสัมพันธ์ และประกาศให้ข้าราชการครูที่มีความประสงค์กู้ยืมและมีคุณสมบัติครบถ้วนได้ทราบแล้ว ดังนั้น หากข้าราชการครูท่านใดมีความประสงค์จะกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนขอให้รีบไปติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ส่วนราชการ / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านสังกัดอยู่ และหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ.  www.otepc.go.th

สำนักงาน ก.ค.ศ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเงินทุนหมุนเวียนจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ข้าราชการครูได้บ้างตามสมควร แล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับ

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภท

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir