Alternative flash content

Requirements

image image image image
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ สายการสอน ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ สายการสอน Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Read more...
การประชุมรับรองผู้บริหารระดับสูงของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น (KOSEN)        การประชุมรับรองผู้บริหารระดับสูงของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น (KOSEN) Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   Read more...


ข่าว เสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

  • 1
  • 2

การจัดการความรู้ เสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน

 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ......

1

 

 

นางศิริพร  กิจเกื้อกูล  เลขาธิการ ก.ค.ศ., นายวิวัฒน์  แหวนหล่อ  รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. และ        นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งดำเนินการขึ้นเมื่อวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี

การจัดประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ...... ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เชิญ               คณะผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ.  ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ.  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส่วนราชการ  และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. รวมกว่า 60 คน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ร่างกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสำนักงาน ก.ค.ศ. จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.

 

2

 

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

32

 

33

 

จุฑามาศ   ธนนราพงศ์       ภาพ / ข่าว

 

 

 

 

 

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir