Alternative flash content

Requirements

image image image image
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ สายการสอน ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ สายการสอน Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Read more...
การประชุมรับรองผู้บริหารระดับสูงของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น (KOSEN)        การประชุมรับรองผู้บริหารระดับสูงของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น (KOSEN) Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   Read more...


ข่าว เสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

  • 1
  • 2

การจัดการความรู้ เสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

1

           นายชาย มะลิลา รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 23 – 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปรับตัวชี้วัดใน (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ตำแหน่งผู้สอน ให้สอดคล้องกับการประเมินวิทยฐานะ และทบทวน (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

2-20180425

 

3-20180425

 

4-20180425

 

5-20180425

 

6-20180425

 

7-20180425

 

8-20180425

 

9-20180425

 

10-20180425

 

11-20180425

 

12-20180425

 

13-20180425

 

14-20180425

 

15-20180425

 

16-20180425

 

17-20180425

 

18-20180425

 

19-20180425

 

20-20180425

 

21-20180425

 

เอมพร น้อยจินดา ภาพ/ข่าว

 

 

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir