Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย   นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อพิจารณาทบทวน (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย องค์ประกอบตัวชี้วัดด้านปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน และเกณฑ์การตัดสิน ให้สมบูรณ์และครอบคลุมกับทุกส่วนราชการ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
Read more...
การปะชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน การปะชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน   นางวัชรี เกิดพิพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ประธานเปิดการปะชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              สายงานการสอน วันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ เพื่อให้การประเมินตามหลักเกณฑ์ฯ สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดี่ยวกัน            ภาพ/ข่าว นปภา  โพธิ์พ่วง Read more...
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ สายการสอน ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ สายการสอน Read more...


ข่าว เสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

  • 1
  • 2

การจัดการความรู้ เสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

สำนักงาน ก.ค.ศ.จัดประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ

P1010008-1


       นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุมสัมมนา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ ในวันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมคลาสสิก คามิโอ อยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เป็นผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ ให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะที่เหมาะสมในการทำหน้าที่ ผู้แทน ก.ค.ศ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำหน้าที่ผู้แทน ก.ค.ศ. ให้มีความถูกต้องชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ. และที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. บรรยายให้ความรู้และสะท้อนมุมมองด้านการบริหารงานบุคคลในแง่มุมต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ทำหน้าที่ผู้แทน ก.ค.ศ. จำนวน ๖๐ คน

P1010027-5

P1010033-8

P1010014-2

P1010022-3

P1010024-4

P1010029-6

P1010031-7

P1010043-9

P1010045-10

P1010047-11

P1010059-12

P1010064-13

P1010065-14

 

 

ดรุวรรณ บุญมาก ภาพ/ข่าว

 

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir