Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Read more...
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยในช่วงเปลี่ยนผ่านฯ กระทรวงศึกษาธิการ โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยในช่วงเปลี่ยนผ่านฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
Read more...


ข่าว เสริมสร้างและมาตรฐานวินัย

  • 1
  • 2

การจัดการความรู้ เสริมสร้างและมาตรฐานวินัย

การประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย วินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

1

 

นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย วินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนาฯ เพื่อให้ความรู้แก่นิติกรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในส่วนราชการ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย การพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเชิญวิทยากรผู้ให้ความรู้จาก ศาลปกครอง ศาลปกครองสูงสุด ป.ป.ช. อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง สตง. การประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 300 คน

2

3 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ ภาพ/ข่าว

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir