Alternative flash content

Requirements

image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Read more...
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยในช่วงเปลี่ยนผ่านฯ กระทรวงศึกษาธิการ โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยในช่วงเปลี่ยนผ่านฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
Read more...


ข่าว เสริมสร้างและมาตรฐานวินัย

  • 1
  • 2

การจัดการความรู้ เสริมสร้างและมาตรฐานวินัย

การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2557

ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี

1

             นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี การจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้มุ่งเน้นให้ความรู้ในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับคดีปกครอง อันได้แก่ คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในอันที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีการดำเนินการที่ถูกต้อง โปร่งใส รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการต่อไป

5

14

3

9

12

13

17

4

6

7

8

10

11

15

16

18

วุฒิชัย  จันทร์ต๊ะ ภาพ / ข่าว

 

 

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir