สถานี ก.ค.ศ.

สำนักงาน ก.ค.ศ. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย วินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ แก่นิติกรทั่วประเทศ

 

          ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าในการสืบสวนข้อเท็จจริงและการดำเนินการทางวินัยเกี่ยวกับกรณีการทุจริตต่างๆ แล้วพบว่า ยังมีหลายคดีที่ยังมีการดำเนินการที่ล่าช้า การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ชอบ การขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม การเชิญมาชี้แจง และการลงโทษไม่เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานโทษ ซึ่งอาจมาจากเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ ที่ต้องการช่วยเหลือผู้กระทำผิด หรืออาจเกิดจากการที่นิติกรผู้ปฏิบัติงานยังขาดทักษะความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย วินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ความรู้แก่นิติกรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย การพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          จากนโยบายของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ ดังกล่าวข้างต้น สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย วินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ โดยเชิญนิติกรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในส่วนราชการเข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิติกรผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าในเกี่ยวกับกฎหมาย วินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ บทบาทหน้าที่ในการพิจารณาทางปกครอง การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การดำเนินคดีปกครอง ความรับผิดทางละเมิดทางปกครอง การดำเนินการทางวินัย และการพัสดุ เพื่อพิจารณาและใช้ดุลพินิจได้อย่างถูกต้อง ตามระบบคุณธรรม โปร่งใส รวดเร็ว และตรวจสอบได้ รวมทั้ง จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบหรือผู้มีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งได้รับการตอบรับเข้าร่วมประชุมสัมมนาจำนวน 280 คน หลังจากเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้แล้ว สำนักงาน ก.ค.ศ. หวังว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และนำสิ่งที่ได้จากการประชุมสัมมนาฯ ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

พินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 

เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.”

หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir