สถานี ก.ค.ศ.

ก.ค.ศ. น้อมนำพระราชกระแสฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สู่การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน เหลืออีกเพียงไม่กี่วันที่จะเข้าสู่งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อการศึกษาไทย ช่วงเวลานี้สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงขอนำเสนอการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อันเนื่องจากการน้อมนำพระราชดำรัส/พระราชกระแสฯ มาสู่การปรับระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแก่ระบบการศึกษาไทย ที่จะส่งผลต่อไปยังคุณภาพของผู้เรียน มาให้รับทราบดังนี้

จากพระราชกระแสฯ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ที่ว่า ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนวิทยานิพนธ์ เขียนตำราส่งผู้บริหาร เพื่อให้ได้ตำแหน่งและเงินเดือนที่สูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี Reward”

ก.ค.ศ. ในฐานะที่เป็นองค์กรกลางด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนด กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงกำหนดให้มีการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ระบบการประเมินวิทยฐานะ และการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ให้สามารถเสริมสร้างคุณภาพครู ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ถึงพร้อมด้วยประสบการณ์ในวิชาชีพ เพื่อให้ส่งผลต่อไปยังคุณภาพและประสิทธิภาพของผู้เรียน โดยตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ที่จะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะจะต้องสั่งสมประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละวิทยฐานะ รวมทั้งต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลา 5 ปี (ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ว20/2560  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐาน ว 21/2560 และหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ว22/2560)  ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ครูมีการสั่งสมประสบการณ์วิชาชีพ เพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเอง เพื่อนำไปอบรมสั่งสอนผู้เรียน รวมทั้งครูก็จะได้รับวิทยฐานะอันเป็นสิ่งที่แสดงความก้าวหน้าในวิชาชีพที่เป็นรูปธรรม นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ ก.ค.ศ. ได้น้อมนำพระราชกระแสฯ มาสู่การปรับระบบการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม สำหรับสายงานอื่น ๆ จะได้มีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและเชื่อมโยงกันในโอกาสต่อไป

พินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 

 

 

เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.”

หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันที่ 9 ตุลาคม 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ 

 

 

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir