สถานี ก.ค.ศ.

การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ว 21/2560

          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และต่อมาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ได้กำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว นั้น ในช่วงเวลานี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวสนใจที่จะยื่นคำขอรับการประเมินได้สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามายังสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นจำนวนมาก ประกอบกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ มีรายละเอียดเป็นจำนวนมากและมีผู้เกี่ยวข้องกับการประเมินหลายฝ่าย สำนักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จึงจัดให้มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ แนวใหม่ ว 21/2560 ขึ้น ในครั้งที่ 1 สำหรับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยเชิญศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ใน กศจ.จำนวน 250 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน  รายละเอียดตัวชี้วัด การบันทึกและตรวจประเมิน Logbook จากวิทยากรของสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดไปยังผู้เกี่ยวข้องและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

          ในการประชุมชี้แจงครั้งนี้ นอกจากผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทราบรายละเอียดของหลักเกณฑ์ รายละเอียดตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอรับการประเมินและผู้ประเมิน การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ที่เกี่ยวข้องกับการขอรับการประเมิน  การบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ใน Logbook การตรวจสอบและประเมินของผู้อำนวยการสถานศึกษา ยังได้มีโอกาสในการสอบถามประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ ในการยื่นขอรับการประเมิน อาทิ การยื่นคำขอรับการประเมินในช่วงเปลี่ยนผ่าน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีใดบ้างที่ยื่นขอรับการประเมินได้และไม่ได้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นคำขอรับการประเมินแล้วได้รับการอนุมัติให้ย้ายไปปฏิบัติงานในสถานศึกษาแห่งใหม่ หรือมีผู้บริหารสถานศึกษาย้ายมาใหม่จะทำอย่างไรการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินในเรื่องการเข้ารับการอบรม การเข้ารับการพัฒนาเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เคยเข้ารับการพัฒนามาแล้ววุฒิบัตรยังไม่หมดอายุสามารถนำมาใช้ต่อได้หรือไม่ วุฒิบัตรหมดอายุไปแล้วจะทำอย่างไร ต้องการไปเข้ารับการพัฒนาโดยยินดีชำระค่าลงทะเบียนเองโดยไม่รอให้ส่วนราชการต้นสังกัด ส่งไปเข้ารับการพัฒนาจะทำได้หรือไม่ อย่างไร ฯลฯ ซึ่งถือว่าคำถามเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจและการนำไปปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. จะได้จัดประชุมชี้แจงในภูมิภาคอื่น ๆ ในลำดับถัดไป หลังจากนั้นจะรวบรวมข้อคำถามต่าง ๆ  พร้อมจัดทำสื่อ เผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจไปยังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ ในโอกาสต่อไปด้วย

 

พินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 

 

 

เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.”

 

หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันที่  8 มกราคม 2561

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

 

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir