สถานี ก.ค.ศ. 

 

งานสำคัญที่ผ่านมากับความท้าทายใหม่ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ในปี พ.ศ. 2561 

          สวัสดีปีใหม่ครับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน บทความนี้นับเป็นบทความแรกของคอลัมน์สถานี ก.ค.ศ. ในปี พ.ศ. 2561 จึงขอถือโอกาสนี้เหลียวมองย้อนไปถึงบริบทที่เกี่ยวข้องและภาระงานสำคัญที่ ก.ค.ศ. และสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการมาในปี พ.ศ. 2560 และประเด็นท้าทายใหม่ที่ต้องดำเนินการในปี พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

          ในปี พ.ศ. 2560 บริบทที่มีผลสำคัญต่อการดำเนินงานของ ก.ค.ศ. คือ การที่ได้มีคำสั่ง คสช. ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก.ค.ศ. จากเดิมที่มีจำนวน 31 คน เหลือเพียง 15 คน และต่อมาได้มีคำสั่ง คสช. ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของ กศจ. และกำหนดให้มี อกศจ. คณะเดียว ทำหน้าที่ในการกลั่นกรองงานให้แก่ กศจ. ดังนั้น เพื่อให้ กศจ. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็ง สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้จัดประชุมสัมมนา กศจ. ทุกจังหวัดทั่วประเทศใน 4 ภูมิภาค ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถบูรณาการระบบบริหารงานบุคคลให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม 

          ในส่วนของภาระงานสำคัญของ ก.ค.ศ. นั้น ในปี พ.ศ. 2560 ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เงื่อนไข และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวม 33 เรื่อง โดยเรื่องที่เป็นการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนาครูทั้งระบบ คือ การประกาศใช้มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน(ว20/2560) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21/2560) และหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (ว 22/2560) และต่อมาได้มีการกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินและคู่มือการใช้งาน Logbook ซึ่งจะได้จัดประชุมชี้แจงความรู้เชิงปฏิบัติการอย่างละเอียด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในช่วงสัปดาห์นี้ คือ วันที่ 4 – 5 มกราคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ 

          สำหรับประเด็นท้าทายใหม่รวมทั้งนโยบายสำคัญที่ต้องดำเนินการในปี พ.ศ. 2561 ได้แก่ การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของสายงานบริหารสถานศึกษาและนิเทศการศึกษา การปรับระบบการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ซึ่งจะให้มีหน่วยงานกลางเข้ามาจัดสอบภาค ก. ในลักษณะเดียวกับการสอบของสำนักงาน ก.พ. รวมทั้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล เพื่อสนับสนุนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลในการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Public School เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ ซึ่งจะได้นำความคืบหน้าในการดำเนินงานเรื่องต่าง ๆ มาบอกเล่าให้ได้รับทราบในโอกาสต่อไป

 

ในโอกาสที่วันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ จึงขอส่งความสุขปีใหม่ให้ทุกท่าน และเชื่อมั่นว่าในปี พ.ศ. 2561 นี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. จะได้ส่งมอบคุณค่าการให้บริการและระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มุ่งมั่นพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาได้ตามยุทธศาสตร์การศึกษาชาติต่อไป

 

                                                                             

                                                                             HAPPY NEW YEAR 2018

                                                                             พินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 

 

 

 

 

 

เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.”

 

หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันที่  1 มกราคม 2561


ดาวน์โหลดไฟล์

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir