สถานี ก.ค.ศ. (15 ม.ค. 61)

16 มกราคม 2561 วันครู “ระลึกถึงพระคุณครู กลับไปคารวะครู”

          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เป็นที่ทราบกันดีว่าวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันครู ซึ่งวันครูมีจุดเริ่มต้นจากความปรารถนาและการเรียกร้องของครูจำนวนมากที่จะชี้ให้เห็นความสำคัญของครูและอาชีพครู จากจุดนั้น จอมพล ป. พิบูลสงคราม ประธานกรรมการอำนวยการกิตติมศักดิ์ของคุรุสภา ได้นำไปเสนอในที่ประชุมผู้แทนคณะครูทั่วประเทศในคราวประชุมสามัญ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2499 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาพิจารณา เพื่อกำหนดให้มีวันครูขึ้นในวันที่ 16 มกราคม ซึ่งเป็นวันประกาศพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ในราชกิจจานุเบกษา คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 มีมติให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู โดยได้เริ่มจัดงานวันครูขึ้นในปีแรก ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2500 เป็นต้นมา และได้ดำเนินการสืบเนื่องต่อมาเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน

          การจัดงานวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2561 นับเป็นการจัดงานครั้งที่ 62 ภายใต้หัวข้อแก่นสาระ (Theme) ว่า “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้กำหนดให้มีกิจกรรมในงานวันครูที่สำคัญ ๆ ประกอบด้วย พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พิธีทำบุญตักบาตร พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีคารวะครูอาวุโส พิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 นิทรรศการผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบของการเสวนา นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “เด็กรักครู ครูรักเด็ก” และการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู การประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมระลึกถึงพระคุณครูอีกด้วย

          สำหรับการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค กำหนดให้สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด เป็นหน่วยจัดงานวันครู โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในแต่ละจังหวัดเข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันครูในครั้งนี้

          สำนักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีมายังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่มุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานจนได้รับรางวัลในสาขาต่าง ๆ และขอเชิญชวนทุกท่านน้อมรำลึกถึงพระคุณครู ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ทำให้ลูกศิษย์มีวิชาความรู้ สามารถนำไปประกอบสัมมาอาชีพ เป็นคนดี และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ร่วมกันคารวะครู ส่งข้อความ และรำลึกถึงพระคุณครู เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามสืบต่อไป

 

พินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 

 

เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.”

 

หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันที่  15 มกราคม 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir