สถานี ก.ค.ศ.

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

                   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน จากการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย อ.นาทวี และ อ.จะนะ) สังกัด สพฐ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันที่  20 พฤศจิกายน 2561 และ ที่ ศธ 0206.6/ว 22 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นั้น จะขอนำเสนอถึงสาระสำคัญของ หลักเกณฑ์ดังกล่าว ดังนี้

1. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้งนี้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาซึ่งเคยดำรงตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะครูชำนาญการ ก็สามารถยื่นสมัครได้

2. หลักสูตรการคัดเลือก แบ่งเป็น 3 ภาค คือ ภาค ก ความรู้ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ใช้วิธีการสอบข้อเขียน โดยเน้นการศึกษา การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ในการบริหารงานในหน้าที่และการนำไปใช้เป็นสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ การบริหารงานทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานในหน้าที่ ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ซึ่งจะมีการประเมิน 3 ส่วน คือ การประเมินประวัติและประสบการณ์ การประเมินผลงาน และการประเมินศักยภาพ และ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ใช้วิธีการประเมินวิสัยทัศน์ฯ และสัมภาษณ์

3.  สพฐ. เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดวันและเวลาในการคัดเลือกครั้งแรกตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้

4. กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับ 1) ประกาศรับสมัคร 2) ดำเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกข้อสอบใน ภาค ก และกำหนดตัวชี้วัด องค์ประกอบการประเมินและคะแนนการประเมิน ในภาค ข และ ภาค ค 3) กำหนดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน และวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 4) กำหนดข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 5) กำหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสองปี 6) ดำเนินการรับสมัครคัดเลือก 7) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 8) ดำเนินการสอบ ภาค ก และประเมิน ภาค ข และ ภาค ค และ 9) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยให้เรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย

5. ผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค โดยต้องได้คะแนน ภาค ข และ ภาค ค แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และเมื่อรวมคะแนนทั้ง 3 ภาคแล้ว ต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ จึงจะถือว่าเป็น “ผู้ได้รับการคัดเลือก”

6.ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานตำแหน่งและผ่านการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้ง

 

7. กำหนดกรอบระยะเวลาการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ไว้ไม่เกินสองปี โดยให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี เป็นผู้กำหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกภายในกรอบระยะเวลา            ที่กำหนด โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญ

8. ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน          ในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี

 

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ มีสาระสำคัญเช่นเดียวกัน แตกต่างกันเฉพาะการประเมินภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งจะมีการประเมิน 2 ส่วน คือ การประเมินประวัติและประสบการณ์      และการประเมินผลงาน

                   ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (ว 21/2561 และ ว 22/2561) ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th

 

   

ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์

 

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 

 

 

เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.” หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์

 

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir