แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แผนการจัดการความรู้ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ 2558 เขียนโดย ภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ 3479
เทคนิคการนำเสนอเรื่องในที่ประชุม เขียนโดย ภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ 5585
เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ เขียนโดย ภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ 4277
PMQA คืออะไร เขียนโดย ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล 3971
การจัดการความรู้ 2369
องค์ความรู้ที่ถอดบทเรียน จากการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 3064
รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 3444
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2820
รายงานผลการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการความรู้ 3216
(2555) คู่มือการตรวจสอบประเมินผลระบบควบคุมภายใน 6351

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir