ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.

เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

19.4.60.1


รายละเอียดผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐

 -------------------------------------------------------------------------------------

สำกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑.วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

กรณีมีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัล

สูงสุดระดับชาติขึ้นไป จำนวน ๒๓ ราย 

(คลิกเพื่อดูข้อมูลเบื้องต้นและผลงาน)

 สำกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 ๑.วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

 กรณีมีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัล

 สูงสุดระดับชาติขึ้นไป จำนวน ๕ ราย

(คลิกเพื่อดูข้อมูลเบื้องต้นและผลงาน)

 สำกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการรศึกษาตามอัธยาศัย

 ๑.วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

กรณีมีผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัล

 สูงสุดระดับชาติขึ้นไป จำนวน ๑ ราย

(คลิกเพื่อดูข้อมูลเบื้องต้นและผลงาน)

 


แบบคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเ่ด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

(คลิกเพื่อกรอกแบบคัดค้านทางเว็บไซต์)

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir