Infographic-วทยาฐานะแนวใหม Version3

 

            สำนักงาน ก.ค.ศ. จะจัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 4 - 5 มกราคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในการประชุมดังกล่าว จะมีการชี้แจงและให้ความรู้เชิงปฏิบัติการอย่างละเอียด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ขั้นตอน
วิธีการดำเนินการ คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมิน PLC การใช้งาน Logbook รวมทั้งการดำเนินการประเมินวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา ในเขตภาคเหนือ ซึ่งจะได้มีการขยายผลไปยังภูมิภาคอื่นๆ ในลำดับต่อไป
โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. เชื่อมั่นว่า ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้ ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งนำไปเผยแพร่ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องต่อไป

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir