ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 2/2562

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญ ดังนี้

 

280262 14

280262 3

       1. การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันจัดทำแผนดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 250 คน ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา / พื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา โดยมีข้อมูลและแผนดำเนินการที่ชัดเจนเป็นรายจังหวัดประกอบการพิจารณาของ ก.ค.ศ. ก่อนเสนอ คปร. พิจารณาต่อไป

       2. อนุมัติให้ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555

 

280262 6

280262 1

 280262 4 

280262 5

280262 13

280262 7

280262 10

280262 8

280262 9 

280262 11

 

 

 

 

 

นายศรายุทธ มาทัพ หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่

นางสาวจารุนันท์ แก้วทองนาค ผู้ช่วยเลขานุการ

 

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-สล

 

 

 

ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 1/2562

IMG41

 

 

IMG 7167

 

                 ดร.อุษณีย์ ธโศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญ ดังนี้

13

 

IMG

 

๑. เห็นชอบหลักการให้กำหนดกรอบอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. โดยให้มีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งครู และตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังตำแหน่งว่างของส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปกำหนดในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. และการดำเนินการดังกล่าวต้องไม่กระทบกับงบประมาณของรัฐ และไม่ขัดหรือแย้งกับมติคณะรัฐมนตรี
และมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ

IMG7171


IMG111

 

 

               ๒. เห็นชอบให้ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในกลุ่มโรงเรียนโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership school Project)
เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารงานบุคคล สำหรับกลุ่มโรงเรียนดังกล่าวเป็นการเฉพาะ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาในทุกมิติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับบริบทหรืออัตลักษณ์ของกลุ่มโรงเรียนนั้น ๆ โดยมอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณารายชื่อของคณะอนุกรรมการและอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. ทั้ง ๒ คณะ และนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน ก.ค.ศ. พิจารณาลงนามในประกาศตั้งคณะอนุกรรมการ ต่อไป

 

 

นางสาวจารุนันท์ แก้วทองนาค ผู้ช่วยเลขานุการ

นายศรายุทธ มาทัพ หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่

 

 

 

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-สล

07052561 ประกาศเจตจำนงสรจตในการบรหารงาน

คลิ๊กที่นี้ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-สล

ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 14/2561

49061398 132828380964756 2433508176193126400 n

 

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญ ดังนี้

              

               1. ให้ยกเลิกการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ในระบบโปรแกรม Microsoft Excel for Windows แต่ยังคงยึดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยยังคงต้องมีหลักฐานชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา และต้องผ่านการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

48419708 555321141599157 3300696978454740992 n

 

               2. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

                        1) ระยะเวลาการพัฒนาไม่น้อยกว่า 30 วัน

                        2) หลักสูตรการพัฒนา ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของตำแหน่ง (ไม่น้อยกว่า 10 วัน) ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (ไม่น้อยกว่า 15 วัน) และส่วนที่ 3 การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์ในเขตพื้นที่การศึกษา (ไม่น้อยกว่า 5 วัน)

                        3) เกณฑ์การผ่าน ต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และต้องผ่านเกณฑ์ การประเมินผลการพัฒนาและเมื่อสิ้นสุดการพัฒนาในแต่ละส่วน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

 

                       4) ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และอาจร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่น
เพื่อดำเนินการจัดทำรายละเอียดหลักสูตรเสนอ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วดำเนินการพัฒนา และรายงานผลการดำเนินการพิจารณา ให้ ก.ค.ศ. ทราบ


 49317249 307197263235165 6001720705962475520 n

 

                3. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้     ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีสาระสำคัญดังนี้

                   1) ระยะเวลาการพัฒนาไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง

                   2) หลักสูตรการพัฒนา ประกอบด้วย คุณลักษณะผู้อำนวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์ (ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง) ภาวะผู้นำทางวิชาการ (ไม่น้อยกว่า 21 ชั่วโมง ) และการบริหารและจัดการในสถานศึกษา (ไม่น้อยกว่า  27 ชั่วโมง)

                   3) เกณฑ์การผ่าน ต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และต้องผ่านเกณฑ์ การประเมินผลระหว่างการพัฒนาและเมื่อสิ้นสุดการพัฒนา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้อง เข้ารับการพัฒนาใหม่ทั้งหมด

                   4) ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แล้วแต่กรณี กับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนา โดยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่น และจัดทำรายละเอียดหลักสูตรตามขอบข่ายการพัฒนา เสนอ ก.ค.ศ. เพื่อทราบ แล้วดำเนินการพัฒนา และรายงานผลการดำเนินการพัฒนาให้ ก.ค.ศ. ทราบ

 

48896887 280700729259056 9036140148835745792 n

 

               4.  อนุมัติกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงาน กศน. ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) เพิ่มเติม จำนวน 140 อัตรา เพื่อให้การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนนักศึกษาทั้งในและนอกระบบ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ส่งเสริมให้เยาวชนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมได้รับการบริการ ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

 48935216 211863742963455 2788122674973376512 n

               5. อนุมัติกรอบอัตรากำลังคณาจารย์ในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง) จำนวน 5 อัตรา และสาขาวิชาเทคโนโลยีสัตวรักษ์ (ต่อเนื่อง) จำนวน 5 อัตรา
รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 อัตรา เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือ สายปฏิบัติการในสาขาวิชาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

               6. เร่งรัดการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้พ้นจากราชการไปยัง ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้ง ให้รายงานมาตรการเพื่อให้แล้วเสร็จทันต่อระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... มาตรา 102 ซึ่งเมื่อพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ไม่มีบทเฉพาะกาล จะเป็นผลให้ไม่สามารถลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง และพ้นจากราชการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด (3 ปี) และจากการสำรวจพบว่ามีหน่วยงานที่มีเรื่องการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้พ้นจากราชการ จำนวน 85 หน่วยงาน และมีผู้ถูกดำเนินการ ทางวินัยทั้งสิ้น จำนวน 221 ราย

 

 48411143 2025832170819459 3101996874920361984 n

 

 

 

นางนภารัตน์ สัมพันธ์ภักดี ผู้ช่วยเลขานุการ

นายศรายุทธ มาทัพ หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-สล

 

การประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.ค.ศ.

1

 

            นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ให้การต้อนรับ นายพีระ  รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ในวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ ชั้น ๗ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมประชุมด้วย

 

อ่านเพิ่มเติม: นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.ให้การต้อนรับ นายพีระ รัตนวิจิตร...

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-สล

Page 1 of 2

banner มตlogbook

K Kob Final

K Watcharee Final

K Add Final

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir