การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการเลื่อนเงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1

 

 

       ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสืบเนื่องมาจาก พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างบัญชีเงินเดือน จากเดิมซึ่งเป็นแบบขั้น มาเป็นแบบขั้นต่ำขั้นสูง ประกอบกับได้มีคำสั่ง หน.คสช. ที่ ๑๖/๒๕๖๐ แก้ไขคำว่า “ขั้นเงินเดือน” เป็น “เงินเดือน” ส่งผลให้การปรับปรุงกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ออกเป็นกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู จึงเปลี่ยนจากแบบขั้น    มาเป็นแบบช่วง หรือที่เรียกว่าแบบร้อยละ และมีรายละเอียดในบางประการที่แตกต่างไปจากเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบเดิม จึงมีความจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยเฉพาะผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ใน กศจ. และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการประชุม กศจ. และ อกคศ. เพื่อให้สามรถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม กฎ ก.ค.ศ. และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด

2

 

6      10

 

 3    4

 

8    9  

 

5    12

 

11    13      14

 

15     17 

 

19     20

 

                                                                     

                                                                             ธราวุฒิ วิชัยดิษฐ์ ภาพและเนื้อหา

ศรายุทธ มาทัพ หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่

banner มตlogbook

K Kob Final

K Watcharee Final

K Add Final

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir