การประชุมเชิงปฏิบัติการในการบูรณาการการทำงานและการสร้าง/พัฒนานวัตกรรม                      ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1

สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการบูรณาการการทำงานและการสร้าง/พัฒนานวัตกรรม ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก สำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการบูรณาการการทำงาน ที่ต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกภารกิจและหน่วยตรวจสอบภายใน และตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จในการสร้าง/พัฒนานวัตกรรม จำนวน 3 งาน ได้แก่ (1) ระบบตอบข้อหารือ (2) ระบบหนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. (3) เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เชิญที่ปรึกษา สำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ.   เข้าร่วมการประชุม

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

นปภา  โพธิ์พ่วง ภาพ/ข่าว

 ศรายุทธ มาทัพ หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ 

 

 

banner มตlogbook

K Kob Final

K Watcharee Final

K Add Final

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir