616 100761

สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ... โดยสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นตามแบบที่กำหนด ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

เอกสาร

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.9/616 ลว 10 ก.ค. 2561 เรื่อง ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ...

1. สภาพปัญหาและหลักการอันเป็นสาระสำคัญของกฎหมาย (pdf)
2. แบบรับฟังความคิดเห็น (docx)
2. แบบรับฟังความคิดเห็น (pdf)
3. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... (pdf)
4. ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ pdf)

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภก

 

 

18062018-snip 20180618153537

เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

 

ซึ่งเป็นการดำเนินการ

ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พ้นจากราชการไปแล้วให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับข้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภทอื่นที่พ้นจากราชการไปแล้ว และให้สอดคล้องกับกฎหมายขององค์กรหลักซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริต อันได้แก่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ท.

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู..

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตรวจสอบ..

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น..

การวิเคราะห์ผลกระทบ..

 

 

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภก

การพิจารณาข้อหารือ กรณีผู้เคยได้รับการสรรหาเพิ่มเติมให้เข้ามาดำรงตำแหน่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ครบจำนวน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 7 (ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (3) ใหม่)

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภก

การรบฟงความคดเหนรางพระราชบญญตระเบยบขาราชการครและบคลากรทางการศกษา Page 03-For-Web1

การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ...

 

   ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห้นว่า ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติฯ อาจมีผลกระทบต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีมติให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ระหว่างวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑

 

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ ฯ

- ตอบแบบสอบถาม

 

ข้อมูลโดย ภก.

 

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภก

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir