18062018-snip 20180618153537

เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

 

ซึ่งเป็นการดำเนินการ

ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พ้นจากราชการไปแล้วให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับข้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภทอื่นที่พ้นจากราชการไปแล้ว และให้สอดคล้องกับกฎหมายขององค์กรหลักซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริต อันได้แก่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ท.

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู..

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตรวจสอบ..

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น..

การวิเคราะห์ผลกระทบ..

 

 

banner มตlogbook

K Kob Final

K Watcharee Final

K Add Final

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir